Přeskočit na obsah

Stanovy

STANOVY SPOLKU

Retriever Sport CZ z.s.

 

Část první

OBECNÁ USTANOVENÍ

I.

Základní ustanovení

1.) Retriever Sport CZ z.s. je korporací (spolkem), jehož právní poměry se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a těmito stanovami.

2.) Tyto stanovy upravují název, sídlo, cíle činnosti, organizaci a zásady hospodaření Retriever Sport CZ z.s.

3.) Název spolku zní: Retriever Sport CZ z.s.  Pro účely těchto stanov bude spolek označován jako „RS CZ“.

4.) Sídlem RS CZ je adresa Souběžná 208, 277 15 Tišice.

5.) RS CZ bylo přiděleno identifikační číslo 266 64 801.

II.

Poslání, cíle a úkoly RS CZ

1.)  Spolek sleduje jako základní cíl výcvik plemen VIII. skupiny FCI pro Working Testy.

2.) RS CZ je dobrovolným otevřeným spolkem neziskového charakteru, jehož hlavním posláním a hlavním cílem je zajišťovat, vykonávat, organizovat a rozvíjet dobrovolnou kynologickou činnost směřující k výcviku psů. Výcvik je přitom zaměřen na tzv. working testy.

3.) Aby RS CZ dosáhl poslání a cíle uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku stanov, je povinen plnit zejména následující úkoly a vykonávat zejména následující činnosti:

a)Pořádat, provádět a organizovat výcvik, tréninky a závody psů, tzv. working testy

b)Propagovat a popularizovat výcvik psů.

c)Aktivně spolupracovat s právnickými osobami a dalšími subjekty zabývajícími se obdobným posláním a cíli jako RS CZ.

d)Provádět a organizovat zvyšování kvalifikace a další proškolování rozhodčích working testů a stanovit podmínky jmenování takových rozhodčích.

e)Hájit zájmy svých členů navenek.

f)Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání, cílů a úkolů.

III.

Veřejná prospěšnost RS CZ

1.) RS CZ je veřejně prospěšnou právnickou osobou, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a nabývat majetek z poctivých zdrojů a hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšnému účelu ve smyslu ustanovení § 146 občanského zákoníku.

2.) RS CZ usiluje o zápis statusu své veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku. Za tím účelem se zavazuje splnit všechny podmínky stanovené příslušným právním přepisem.

3.) RS CZ následně bude usilovat o udržení svého statusu veřejné prospěšnosti, tento v budoucnu naplňovat tak, aby nebyly dány podmínky pro výmaz statusu veřejné prospěšnosti z veřejného rejstříku.

4.) Získá-li RS CZ status veřejné prospěšnosti zápisem do veřejného rejstříku, je Výkonný výbor oprávněn doplnit název RS CZ o údaj o veřejné prospěšnosti RS CZ, aniž bude jinak změněn název RS CZ.

IV.

Právní postavení a hospodaření RS CZ

1.) RS CZ je právnickou osobou se samostatnou právní působností. Vnitřní právní poměry RS CZ se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.) RS CZ vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svého poslání, svých cílů a pro splnění úkolů určených těmito stanovami. Žádná z hlavních činností RS CZ není podnikáním a nesměřuje k dosažení zisku. Hlavní činnosti RS CZ jsou činnosti uvedené v článku II. odst. 2) těchto stanov.

2.) Finanční prostředky pro výkon hlavních činností RS CZ získává především, nikoli však výlučně, z:

 1. členských příspěvků
 2. dotací z veřejných rozpočtů či fondů Evropské unie
 3. darů od fyzických či právnických osob
 4. úvěrů či zápůjček poskytovaných peněžními prostředky či jinými subjekty
 5. zisku vytvořeného vedlejšími hospodářskými činnostmi RS CZ.

3.) Dojde-li při výkonu hlavní činnosti k dosažení příjmu, je RS CZ povinen tento příjem použít k úhradě nákladů na svou činnost, k úhradě nákladů spojených se správou a údržbou svého majetku, anebo k úhradě nákladů spojených s rozvojem své činnosti.

4.) Za účelem získání prostředků k výkonu svých hlavních činností může RS CZ vykonávat i vedlejší činnosti, které mohou směřovat k dosažení zisku.

5.) Členové RS CZ neodpovídají ani neručí za závazky RS CZ.

6.) RS CZ jsou povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví RS CZ odpovídá Výkonný výbor. Vedením účetnictví může být pověřena osoba s příslušnou odbornou znalostí a kvalifikací. O výsledcích hospodaření v jednotlivých hospodářských letech je Výkonný výbor povinen sestavovat zprávy o hospodaření a účetní závěrky podle příslušných právních předpisů.

Část druhá

ORGÁNY RS CZ

V.

Členění orgánů RS CZ

            Organizaci RS CZ tvoří následující orgány:

 1. Členská schůze jako nejvyšší orgán RS CZ
 2. Prezident, jako individuální statutární orgán RS CZ
 3. Výkonný výbor, jako výkonný orgán RS CZ
 4. Kontrolní komise, jako orgán kontrolní

VI.

Členská schůze – postavení, působnost a pravomoci

1.) Členská schůze je nejvyšším orgánem RS CZ a je složena ze všech členů spolku. Členská schůze je oprávněna rozhodovat o všech zásadních záležitostech týkajících se RS CZ, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny do působnosti jiných orgánů RS CZ těmito stanovami nebo zákonem.

2.) Do působnosti a pravomoci členské schůze RS CZ zejména náleží:

 1. stanovovat základní zásady činnosti RS CZ a jeho orgánů
 2. schvalovat stanovy RS CZ, jejich změny a doplňky
 3. rozhodovat o volbě a odvolání Prezidenta a členů Kontrolní komise
 4. rozhodnout o zrušení RS CZ s likvidací, o fúzi nebo rozdělení RS CZ
 5. rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků,
 6. rozhodovat o dalších záležitostech RS CZ určených těmito stanovami nebo zákonem nejvyššímu orgánu RS CZ.

3.) Členská schůze je oprávněna svým rozhodnutím přenést pravomoc rozhodovat o některých záležitostech, které jsou svěřeny Členské schůzi, na Výkonný výbor, s výjimkou pravomocí uvedených v odstavci 2.) písm. b), c) a d) tohoto článku stanov.

VII.

Svolání, usnášeníschopnost a jednání členské schůze

1.) Členskou schůzi je povinen svolat Výkonný výbor tak, aby se konala alespoň jednou v průběhu jednoho roku. Výkonný výbor je oprávněn kdykoliv svolat mimořádnou Členskou schůzi. Mimořádnou Členskou schůzi je Výkonný výbor povinen svolat, požádá-li o její svolání Kontrolní komise anebo alespoň jedna třetina členů RS CZ. V žádosti o svolání takové mimořádné Členské schůze jsou Kontrolní komise nebo členové povinni vymezit záležitost, o které by měla mimořádná Členská schůze rozhodnout. Nesvolá-li Výkonný výbor Členskou schůzi ve lhůtě jednoho měsíce od doručení řádné žádosti o jeho svolání, jsou Kontrolní komise nebo členové žádající o svolání žádající oprávněni svolat ji sami.

2.) Místo, čas, program jednání a informaci o tom, zda jde o řádnou či mimořádnou Členskou schůzi, oznámí její svolavatel nejméně 4 týdny před jejím konáním pozvánkou odeslanou na e-mailovou adresu všech členů RS CZ (je-li k dispozici) a zveřejněním na internetových stránkách RS CZ, jsou-li tyto stránky zřízeny a má-li svolavatel možnost takto pozvánku publikovat. Dnem oznámení pozvánky je den odeslání pozvánky a den publikace pozvánky na internetových stránkách RS CZ.

3.) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň 1/10 všech členů RS CZ. K přijetí usnesení Členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. K přijetí usnesení o změně stanov, zrušení RS CZ, fúzi (rozdělení) RS CZ anebo o odvolání Prezidenta je třeba souhlasu 3/4 přítomných členů. O změně sídla lze rozhodovat za přítomnosti 1/10 všech členů RS CZ.

4.) Jednání Členské schůze řídí Prezident, který v úvodu jednání nejprve určí zapisovatele a osobu (osoby) pověřenou ke sčítání hlasů (skrutátora). Prezident může řízením Členské schůze pověřit i jinou osobu.

5.) Záležitosti neuvedené v programu pozvánky na Členskou schůzi lze projednat nebo změnit pořadí jednotlivých bodů programu lze, jen pokud se pro tuto změnu vysloví k návrhu člena nadpoloviční většina přítomných členů.

6.) Při hlasování má každý člen jeden hlas. Hlasování je zásadně veřejné, nerozhodne-li členové na schůzi jinak. Hlasování se provádí aklamací, tj. zvednutím paže pro či proti návrhu usnesení, anebo zdržením se hlasování. Hlasování o volbě či odvolání Prezidenta a Kontrolní komise jsou vždy tajná. Člen spolku může pověřit jiného člena spolku plnou mocí k zastupování a hlasování na schůzi spolku.

7.) Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá Prezidentem určený zapisovatel, který zápis podepisuje. Obsah zápisu ověřuje a podpisem potvrzuje též Prezident. Přílohu zápisu tvoří vždy evidence členů na Členské schůzi přítomných.

VIII.

Zvláštní ustanovení o volbě a odvolání Prezidenta a Kontrolní komise

1.) Zájemce o členství ve voleném orgánu se může přihlásit dobrovolně před konáním Členské schůze svolavateli, případně předsedajícímu schůze po vyzvání. Návrhy kandidátů pro volbu Prezidenta a Kontrolní komise činí Výkonný výbor nebo též svolavatel Členské schůze uvedený v článku VII. odst. 1 těchto stanov.

2.) Při volbě kandidátů se navržení kandidáti na tyto funkce zapíší do hlasovacího lístku podle abecedního pořadí jejich příjmení. Hlasování se provádí tak, že v hlasovacím lístku vyznačí hlasující (kroužkem či křížkem) kandidáta, kterému uděluje hlas. Hlasovací lístek, v němž je označen větší počet kandidátů, je neplatný. O hlasování na hlasovacím lístku, v němž není označen žádný kandidát, platí, že se člen zdržel hlasování.

3.) Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Nezíská-li ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

4.) Při volbě kandidátů na funkce členů Kontrolní komise se navržení kandidáti podle odstavce tohoto článku zapíší do hlasovacího lístku podle abecedního pořadí jejich příjmení. Hlasování se děje tak, že v hlasovacím lístku vyznačí (kroužkem či křížkem) člen kandidáty (nejvýše tolik, kolik je hlasováním voleno), kterým uděluje hlas. Hlasovací lístek, v němž je označen větší počet kandidátů, než který je volen, je neplatný. O hlasování na hlasovacím lístku, v němž je označen menší počet kandidátů, nebo není označen žádný kandidát, platí, že člen se u neoznačeného počtu kandidátů zdržuje hlasování. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů. Získá-li takovou většinu počet kandidátů, který převyšuje počet volených osob, jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Není-li v prvním kole volby zvolen odpovídající počet kandidátů, konají se další kola volby, přičemž těch se již neúčastní v předchozích kolech zvolení kandidáti.

IX.

Výkonný výbor – postavení, působnost a pravomoci

1.) Výkonný výbor je výkonným orgánem RS CZ. Výkonný výbor zabezpečuje veškerou činnost a plnění úkolů RS CZ. Ze své činnosti se zodpovídá členům prostřednictvím Členské schůze. Členy Výkonného výboru jmenuje/odvolává Prezident.

2.) Do pravomoci Výkonného výboru patří rozhodování o všech záležitostech RS CZ, které nejsou těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti jiných orgánů.

3.) Do působnosti a pravomocí Výkonného výboru zejména náleží:

a)zabezpečování plnění usnesení Členské schůze

b)příprava podkladů pro jednání Členské schůze, zejména programu, zprávy o činnosti RS CZ, zprávy o hospodaření, účetní závěrky, kandidátní listiny pro volbu do orgánů RS CZ apod.

c)organizování a řízení hlavní a vedlejší činnosti RS CZ

d)hospodaření s majetkem RS CZ a jeho správa

e)vytváření odborných, poradních a pomocných orgánů, jmenování a odvolávání jejich členů

f)uzavírání, změny či ukončování pracovněprávních a jiných občanskoprávních vztahů s RS CZ; tato pravomoc může být přenesena na Prezidenta

g)zpracování zprávy o činnosti RS CZ a účetní závěrky RS CZ

h)rozhodování o dalších záležitostech RS CZ určených těmito stanovami nebo zákonem statutárnímu orgánu RS CZ.

X.

Složení Výkonného výboru, pravidla jednání

1.) Výkonný výbor má pět členů. V čele Výkonného výboru stojí Prezident volený Členskou schůzí. Po volbě Prezidenta na členské schůzi jmenuje nový Prezident členy Výkonného výboru. Funkční období členů Výkonného výboru je pět let. Funkce člena Výkonného výboru končí dnem volby nového Prezidenta. V případě odstoupení člena Výkonného výboru z jeho funkce může Prezident jmenovat do Výkonného výboru nového člena.

2.) Ve Výkonném výboru  Prezident vždy jmenuje funkce viceprezidenta, ekonoma, matrikáře a koordinátora. Členem Výkonného výboru může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Členem Výkonného výboru může být pouze člen RS CZ. Členství ve Výkonném výboru je neslučitelné se členstvím v Kontrolní komisi.

3.) V případě nemožnosti vykonávat funkci člena Výkonného výboru (např. z důvodu odstoupení z funkce, nemoci či úmrtí) jmenuje Prezident na jeho místo nového člena, jehož funkční období skončí dnem, kdy by skončilo funkční období člena, na jehož místo je nový člen takto jmenován.

4.) Členství ve Výkonném výboru  zaniká volbou nového Prezidenta podle odstavce 1.) tohoto článku stanov. Dále členství ve Výkonném výboru zaniká písemným vzdáním se funkce ze strany člena, a to dnem doručení tohoto projevu vůle Prezidentovi nebo pozdějším dnem uvedeným ve vzdání se funkce. Členství rovněž zaniká dnem smrti člena Výkonného výboru nebo dnem skončení členství v RS CZ. Člen Výkonného výboru může být ze své funkce odvolán Prezidentem. Za spolek jedná navenek Prezident samostatně.

5.) Výkonný výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání Výkonného výboru svolává Prezident nebo viceprezident. Svolání se děje neformálně (telefonicky, e-mailem, poštou apod.) a zpravidla dva kalendářní dny před termínem zasedání.

6.) Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. Připouští se též korespondenční hlasování prostřednictvím emailové pošty. Pokud se k návrhu usnesení člen Výkonného výboru nevyjádří ve lhůtě tří dnů od odeslání návrhu usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

XI.

Způsob jednání členů Výkonného výboru za RS CZ

1.) Výkonný výbor a tedy i za RS CZ  zastupuje navenek Prezident, přičemž jen Prezident je oprávněn zastupovat spolek samostatně. Ostatní členové Výkonného výboru mohou jednat za RS CZ jen spolu s Prezidentem.

2.) Podepisování za RS CZ se děje tak, že k napsanému názvu RS CZ připojí Prezident anebo člen Výkonného výboru spolu s Prezidentem svůj podpis.

XII.

Prezident

1.) Prezident je volen Členskou schůzí a jeho funkční období je pět let. Funkce Prezidenta končí dnem volby nového Prezidenta, která se uskuteční v době nejvýše čtyř měsíců před skončením funkčního období. Uplyne-li funkční období Prezidenta před zvolením nového, vykonává Prezident svoji funkci do okamžiku zvolení nového Prezidenta. Opakovaná volba Prezidenta je možná.

2.) Funkce Prezidenta zaniká písemným vzdáním se funkce k rukám viceprezidenta, a to nejpozději k poslednímu dni druhého měsíce následujícího po měsíci, v němž se své funkce vzdal, nebo dnem volby nového Prezidenta. Funkce Prezidenta rovněž zaniká dnem smrti Prezidenta. Prezident může být ze své funkce odvolán Členskou schůzí.

XIII.

Kontrolní komise – postavení, působnost a pravomoci

1.) Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem RS CZ. Kontrolní komise dohlíží na výkon působnosti a pravomocí Prezidenta a Výkonného výboru a dohlíží též na činnost aparátu RS CZ. Orgány RS CZ jsou povinny poskytnout členům Kontrolní komise potřebnou součinnost pro jejich kontrolní činnost. Kontrolní komise RS CZ se ze své činnosti zodpovídá Členské schůzi.

2.) Do pravomoci Kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření RS CZ a nakládání s majetkem ve formě zejména přezkoumávání účetních závěrek a zpráv o hospodaření RS CZ

b) vyjadřování se k hospodaření RS CZ a předkládání zpráv o kontrole hospodaření

c) upozorňování Prezidenta a Výkonného výboru na zjištěné nedostatky a předkládání návrhů na jejich odstranění

d) kontrola dodržování stanov RS CZ

e) účastnit se prostřednictvím svého předsedy jednání Výkonného výboru

f) podání návrhu na vyloučení člena z RS CZ

XIV.

Složení Kontrolní komise a pravidla jejího zasedání

1.) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Funkční období členů Kontrolní komise je tříleté. Kontrolní komise si ze svého středu zvolí předsedu. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonném výboru.

2.) Ohledně požadavků na členství, vzniku členství, opakované volby, vzniku a zániku členství v Kontrolní komisi platí přiměřeně ustanovení článku X. těchto stanov týkajících se složení Výkonného výboru s tím, že členy Kontrolní komise volí a odvolává Členská schůze.

3.) Kontrolní komise se schází podle potřeby. Ohledně dalších pravidel pro zasedání Kontrolní komise platí přiměřeně ustanovení článku XI. těchto stanov týkající se pravidel zasedání Výkonného výboru.

Část třetí

ČLENSTVÍ V RS CZ

XV.

Podmínky pro členství a vznik členství

1.) Členem RS CZ může být každá fyzická osoba nebo právnická osoba se zájmem o výcvik psů.

2.) Uchazeče o členství lze přijmout za člena jen na základě písemné přihlášky uchazeče doručené Výkonnému výboru, která musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, údaj o bydlišti uchazeče, datum narození uchazeče, adresu e-mailové schránky uchazeče (má-li ji zřízenu) a konečně souhlas uchazeče se zpracováváním těchto osobních údajů ze strany RS CZ.

3.) O přijetí za člena rozhodne Výkonný výbor po zaplacení členského příspěvku uchazečem o členství. Uchazeči o členství v RS CZ do doby schválení Výkonným výborem nemohou hlasovat na Členské schůzi, ale mohou využívat výhod plynoucích z členství, např. slevy na startovném.

4.) Uchází-li se o členství osoba, která nenabyla plné svéprávnosti nebo osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, je třeba k podání přihlášky souhlasu zákonného zástupce takové osoby nebo opatrovníka.

XVI.

Práva a povinnosti členů RS CZ

1.) Každý člen má zejména právo:

 1. účastnit se zasedání Členské schůze, hlasovat na něm
 2. volit a být volen do orgánů RS CZ; právo být volen do orgánů RS CZ má však jen osoba s plnou svéprávností
 3. účastnit se akcí RS CZ dle propozic soutěže
 4. podávat návrhy Členské schůzi
 5. požadovat od Výkonného výboru informace týkající se činnosti RS CZ
 6. činit podněty k provedení kontroly Kontrolní komisi

2.) Každý člen je zejména povinen:

 1. jednat vždy čestně, v souladu s posláním, cíli a úkoly RS CZ a řídit se stanovami a vnitřními normami RS CZ
 2. dodržovat stanovy RS CZ
 3. plnit úkoly vyplývající mu ze stanov a vnitřních norem RS CZ
 4. platit řádně a včas členské příspěvky
 5. informovat Výkonný výbor (matrikáře) o změně údajů uvedených ve své přihlášce k členství
 6. zdržet se jakéhokoli jednání, které by narušovalo či poškozovalo jméno RS CZ

XVII.

Zánik členství v RS CZ

1.) Členství v RS CZ zaniká:

 1. vystoupením člena z RS CZ písemným prohlášením doručeným Výkonnému výboru
 2. smrtí člena
 3. zánikem RS CZ bez právního nástupce
 4. prvním dnem prodlení člena s povinností zaplatit členský příspěvek
 5. vyloučením z RS CZ

2.) Neplní-li člen své povinnosti, zejména povinnosti uvedené v článku XVI. odst. 2.) těchto stanov, může podat Kontrolní komise či Výkonný výbor návrh členské schůzi k rozhodnutí o vyloučení člena z RS CZ.  O Vyloučení lze rozhodnout jen v případě opakovaného porušení povinností člena anebo v případě zvlášť závažného porušení povinnosti člena.

Část čtvrtá

VIII.

Zrušení RS CZ

1.) Členská schůze je oprávněna zrušit RS CZ s likvidací. Spolu se svým rozhodnutím o zrušení jmenuje i likvidátora. Zároveň je povinna určit, k jakým veřejně prospěšným cílům má být určen případný likvidační zůstatek RS CZ. Zakazuje se Členské schůzi, aby rozhodla o jiném cíli, k němuž má být likvidační zůstatek určen. Zakazuje se rovněž rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy.

2.) Na likvidaci RS CZ se použijí ustanovení § 187 až 209 a § 269 až 273 občanského zákoníku.

3.) Z důvodů uvedených v § 268 odst. 1 a § 172 občanského zákoníku může rozhodnout o zrušení RS CZ i soud.

Část pátá

XIX.

Zrušovací a přechodná ustanovení

1.) Účinností těchto stanov, tj. dnem schválení těchto stanov Členskou schůzí, se zrušují předchozí stanovy RS CZ.

2.) Není-li stanoveno jinak, práva a povinnosti členů nabyté podle dosavadního znění stanov zůstávají těmito stanovami nedotčeny.

3.) Pokud není v těchto stanovách určeno jinak, řídí se těmito stanovami i vnitřní poměry RS CZ vzniklé před účinností těchto stanov.

4.) Členský příspěvek činí 400,- Kč a musí být připsán na účet spolku nebo vložen do pokladny spolku do 28. 2. roku, na který je placen.

XX.

Závěrečná ustanovení

1.) Jakékoli změny a doplnění těchto stanov spadají do výlučné pravomoci Členské schůze a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

2.) Toto znění stanov bylo schváleno na jednání Členské schůze dne 3. 3. 2019.